Xin chào khách <Đăng xuất>
dai hoi cong doan dai hoi cong doan

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (EVNHPC BUON KUOP) được thành lập tại Quyết định số 304/QĐ-EVN ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có nhiệm vụ tổ chức quản lý vận hành các nhà máy thủy điện trên sông Srêpôk thuộc địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, gồm: NMTĐ Buôn Tua Srah (2×43MW), NMTĐ Buôn Kuốp (2×140MW) và NMTĐ Srêpôk 3 (2×110MW) với tổng điện lượng trung bình hằng năm vào khoảng 2,66 tỷ kWh.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp trở thành đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 3 theo quyết định số 3025/QĐ-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ Công Thương.

 Đăng nhập

 
 

 Thông báo

Thông báo hội thao năm 2017  23/05/2017
------------------
Thông báo treo cờ lễ 30/4 và 1/5  28/04/2017
------------------
Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2017  21/04/2017
------------------
Thông báo HN NLĐ năm 2017  14/04/2017
------------------
Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV  01/04/2017
------------------

 Sản lượng

Nhà máy (kWh) Ngày 18 Tháng 9 Năm 2018
Buôn Kuốp 5,923,558 86,670,135 790,481,880
Buôn Tua Srah 2,083,623 28,403,499 243,562,680
Srêpôk 3 4,763,797 69,517,190 604,289,760
Tổng sản lượng 12,770,978 184,590,824 1,638,334,320
Kế hoạch 2018 2,400,600,000

 Thời tiết

 Mực nước hiện tại