BUON KUOP

THÔNG SỐ QUAN TRẮC HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN

BUÔN TUA SRAH

BUÔN KUỐP

SRÊPÔK 3

Mực nước dâng bình thường (m)

Mực nước cao nhất trước lũ (m) 

Mực nước chết (m) 

Mực nước hồ hiện tại (m) 

Mực nước hạ lưu (m)
487.5

486.5

465

467.73

0.00
412

412

409

411.88

301.00
272

270.5

268

269.82

0.00

Dung tích hữu ích (triệu m3)

Dung tích khả dụng (triệu m3)

Dung tích phòng lũ (triệu m3)
522.6

43.64

478.96
14.7

14.06

0.64
62.85

26.77

36.08

Tổng lưu lượng chạy máy (m3/s)

Tổng lưu lượng xả tràn (m3/s)
0.00

0
0.00

0
133

0.7
Số điện thoại trực vận hành: NMTĐ Buôn Tua Srah: 0262 2 480412; NMTĐ Buôn Kuốp: 0262 2 480402; NMTĐ Srêpôk 3: 0262 2 227073